Artykuły z styczeń 2012

SECESJA I IMPRESJONIZM OBRAZY EPOKI

  OBRAZY SECESJA I IMPRESJONIZM –   DZIEŁO SZTUKI                                   W dziedzinie malarstwa symbolizm kojarzył się zazwyczaj z secesją. Nie było to jednak regułą, jak dowodzi tegowycena twórczośći Podkowińskiego, a często Mal­czewskiego, którego malarstwo oscylowało między bryłowatą konstrukcją prze­strzenną a […]

Czytaj dalej...

sty 28 2012

SYMBOLIZM I LUDOWOŚĆ MŁODEJ POLSKI

                                              Pomimo naporu na sztukę młodopolską prądów obcych nie można było usu­nąć z pola widzenia problemu sztuki narodowej. W „Słowie Polskim” (1896) opublikował Stanisław Szczepanowski w ostrym tonie utrzymany artykuł pt. Dezynfekcja prądów europejskich, […]

Czytaj dalej...

sty 25 2012

JANKIEL ADLER ur.Tuszyn k. Łodzi 1895

Tuszyn k. Łodzi 1895 — Aldbourne k. Londy­nu 1949 Malarz, grafik. Studia artystyczne rozpoczął w Polsce, konty­nuował je w Jugosławii gdzie sprzedaż obrazów nie była duża , a następnie do 1918 w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Dussel­dorfu. Lata 1918-20 spędził w Warszawie, współpracując równocześnie z łódzką grupą ży­dowskich malarzy i poetów Jung Idysz. W 1920 […]

Czytaj dalej...

sty 24 2012

ALFRED ABERDAM ur.Lwów 1894

ALFRED ABERDAM Lwów 1894 — Paryż 1963 Malarz, członek grupy Plastycy Nowocześni. W 1931 wyjechał na studia artystyczne w Aka­demii Monachijskiej. W czasie I wojny świato­wej przebywał w rosyjskim obozie jenieckim na Syberii, był następnie w Moskwie. Po powrocie do kraju w 1921 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Wyje­chał później do Paryża, […]

Czytaj dalej...

sty 23 2012

Kanelba Rajmund -malarz, ur.1897

dziewczynka w chusteczce

Kanelba (właściwie Kanelbaum) Rajmund, malarz, ur. 1897 Warszawa, zm. przed 18 VIII 1960 Londyn. Od 1918 uczył się w warsz. SSP u S. Lentza, następnie krótko u T. Pruszkowskiego. Kontynuował studia w akademii wiedeńskiej i w Paryżu. Paryż był rynkiem dzieł sztuki gdzie  występował duży skup i sprzedaż dzieł sztuki. Rajmund Kanelba  W 1. 1924—1925 […]

Czytaj dalej...

23 2012

Kamocki Stanisław malarz ur. 18 XI 1875

Stanisław Kamocki

Kamocki Stanisław należał od 1906 do Tow. Art. Pol. Sztuka, do Tow. Pol. Sztuka Stosowana, w 1. 1911 — 1918 był członkiem Vereinigung Bildender Kunstler Óster-reichs-Wiener Secession; należał też do Zw. Powsz. Art. Pol. w Krakowie (w 1912 był w składzie sądu polubownego), do Tow. Sztuka Rodzima (w 1921 był skarbnikiem), do warsz. TZSP; w 1925 został przedstawicielem Tow. Sztuka Podhalańska na Kra­ków. Był członkiem ZZPAP, w imieniu którego podpisał w 1929 protest przeciwko polityce wystawien­niczej TPSP. Kupimy obrazy Stanisława Kamockiego

Czytaj dalej...

23 2012

Formiści polscy

Cyt.: „Niema zaiste bardziej tragicznego nieporozumienia, aniżeli to, jakie częstokroć zachodzi pomiędzy twórcą a publicznością. Zjawisko to odnajdujemy na każdej niemal karcie historii sztuki. Im bardziej idea twórcza wyprzedza rozleniwionego ducha społeczności, tem większych wymaga ofiar jej ostateczne zwycięstwo. Pochodzi to głównie stąd, że naszym życiowym przyzwyczajeniom, naszemu stosunkowi uczuciowemu do przejawów życia codziennego, przypisujemy […]

Czytaj dalej...

23 2012